Áiseanna Teanga:

Acmhainn
www.acmhainn.ie
Áiseanna teanga ar líne

Aimsigh
www.aimsigh.com
Brabhsálaí idirlín Gaeilge (torthaí i nGaeilge amháin)

An Foclóir Beag
www.csis.ul.ie/focloir/
Foclóir ar líne

Ceart
www.cruinneog.com/ceart/
Gramadóir Gaeilge

Corbis
www.corbis.ie
Ábhar do scrúdú Gaeilge na hArdteistiméireachta
EasyReader
Bogearra idirghníomhach d'fhoghlaimeoirí na Gaeilge

Firefox
http://gaeilge.mozdev.org/
Brabhsálaí idirlín Gaeilge

Focal.ie
www.focal.ie
Bunachar náisiúnta téarmaíochta don Ghaeilge

Gaelspell
www.cruinneog.com/ceart/
Litreoir Gaeilge

Google
www.google.ie
Comhéadan Gaeilge don bhrabhsálaí idirlín

Litreoir Microsoft
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=fcb730eb-0da1- 4190-8dd8-903c0c23b72a&displaylang=en
Litreoir

Microsoft
www.microsoft.com/ireland/gaeilge
Paca comhéadan teanga

Vicipéad
Ciclipéad as Gaeilge

 

Acht na dTeangacha 2003:

Oifig an Choimisinéara Teanga

An Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta
www.pobail.ie

Na Meáin:

An Teanga Bheo & Tuarascáil
www.irishtimes.com/anteangabheo/
Bailiúchán d'ailt Ghaeilge an Irish Times

Beo
www.beo.ie
Iris idirlín míosúil

Comhar
www.comhar-iris.ie
Iris mhíosúil a phléann le cúrsaí reatha

Feasta
www.feasta.ie
Iris liteartha mhíosúil Gaeilge

Foinse
www.foinse.ie
Nuachtán náisiúnta seachtanúil Gaeilge

Gaelscéal
www.gaelsceal.ie 
Nuachtán náisiúnta seachtanúil Gaeilge

Raidió na Gaeltachta
www.rte.ie/rnag/
Stáisiún náisiúnta raidió na Gaeilge

Raidió na Life 106.4 FM
www.rnl106.com
Stáisiún pobail bunaithe i mBaile Átha Cliath

tg4
www.tg4.ie
Stáisiún náisiúnta teilifíse na Gaeilge

Cultúr & Siamsaíocht:

An Comhlachas Náisiúnta Drámaíochta
www.drama-gaeilge.com
Drámaíocht na Gaeilge a chur chun cinn

Club Chonradh na Gaeilge
www.ionad.org/anclub
Teach tabhairne agus club sóisialta Gaeilge

Na Cnocadóirí
www.cnocadoiri.com
Club sóisialta siúl

Oireachtas na Gaeilge
www.antoireachtas.ie
Na healaíona dúchais trí mheán na Gaeilge

Eolairí:

Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge
www.gaelport.com
Fóraim do na heagrais Ghaeilge.

Foras na Gaeilge
www.gaeilge.ie
Eagraíocht stáit freagrach as an Ghaeilge a chur chun cinn i measc an phobail.

Gaeilge ar an Ghréasán
www.smo.uhi.ac.uk/gaeilge/gaeilge.html
Áiseanna teanga Ghaeilge ar an ngreasán.

EGT
www.egt.ie
Eolaire don Ghaeilge ar an idirlín

An Gaeltacht . Net
www.smo.uhi.ac.uk/gaeilge/gaeilge.html#gaeltachtai
Naisc le ceantair Ghaeltachta

Eagraíochtaí Gaeilge:

Áras Chrónáin
www.araschronain.com
Ranganna Gaeilge agus imeachtaí cultúrtha agus sóisialta

Comhluadar
www.comhluadar.ie
Tacaíocht do thuismitheoirí ar mian leo a gcuid páistí a thógáil le Gaeilge.

Conradh na Gaeilge
www.cnag.ie
Ranganna Gaeilge agus imeachtaí cultúrtha agus sóisialta

Gaelchultúr
www.gaelchultur.com
Ranganna Gaeilge agus imeachtaí cultúrtha agus sóisialta

Gael Linn
www.gael-linn.ie
Ranganna Gaeilge agus imeachtaí cultúrtha agus sóisialta

Glór na nGael
www.glornangael.ie
Eagraíocht a chuireann an Ghaeilge chun cinn i measc an phobail
Organisation promoting Irish in the community

An Ghaeilge in Institiúidí tríú Leibhéil:

Aonad na Gaeilge, Ollscoil Luimnigh
www.ul.ie/aonadnagaeilge

Oifig na Gaeilge, Ollscoil Mhaigh Nuad
www.nuim.ie/oifignagaeilge

Bord na Gaeilge, An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath
www.ucd.ie/bnag

Oifig na Gaeilge, Coláiste Phádraig
www.spd.dcu.ie/main/administration/oifignagaeilge/

Oifig na Gaeilge Labhartha, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh
www.gaeilge.oegaillimh.ie

Ionad na Gaeilge Labhartha, Coláiste na hOllscoile, Corcaigh
www.ucc.ie/igi

Oifig na Gaeilge, Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath
www.tcd.ie/gaeloifig

An Cumann Gaelach, Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath
www.csc.tcd.ie/~cumann/

An Chuallacht, Cumann Gaelach Choláiste na hOllscoile, Corcaigh
www.ucc.ie/gaeilge/index1.php

An Cumann Gaelach, An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath
www.ucd.ie/cumgael/

Back to Top