Ionduchtúchán Foirne              

POLASAITHE GAEILGE AGUS RANGANNA GAEILGE FOIRNE

FÁILTE CHUIG ITBÁC!

TÁ AN GHAEILGE Á SPREAGADH AGUS Á NEARTÚ AG OIFIG NA GAEILGE IN INSTITIÚID TEICNEOLAÍOCHTA BHAILE ÁTHA CLIATH (ITBÁC) TRÍ DHEISEANNA FOGHLAMTHA & OILIÚNA GAEILGE A CHUR AR FÁIL DON bhFOIREANN i gCOMHAR LEIS AN AONAD OILIÚNA AGUS FORBARTHA FOIRNE.

 

RANGANNA AGUS OILIÚINT i nGAEILGE:

Cuireann Oifig na Gaeilge i gcomhar leis an Aonad Oiliúna agus Forbartha Foirne Ranganna Gaeilge ar fáil d'fhoireann ITBÁC. Tá sé mar aidhm ag na Ranganna Gaeilge:

 • forbairt agus feabhas a chur ar inniúlacht agus cumas labhartha Gaeilge na foirne
 • diriú ar leibheíl éagsúla cumais agus lonnaithe in ionaid éagsúla de chuid na hInstitiúide
 • saor in aisce agus thar a bheith taitneamhach!
 • cáilíocht le baint amach tré chóras scrúduithe Theastas Eorpach na Gaeilge (www.teg.ie)
 • ranganna ar siúl gach seimeastar ar feadh 8 seachtaine agus dianchúrsaí éagsúla chomh maith
 • clárú & gach eolas le fáil anseo

 

SCOLAIREACHTAÍ GAELTACHTA ITBÁC:

Cuireann Oifig na Gaeilge ar fáil Scoláireachtaí do bhaill foirne na hInstitiúide:

 • chun seachtain a chaitheamh ar chúrsa Gaeilge sa Ghaeltacht i rith an tsamhraidh
 • aitheanta mar laethanta oiliúna ag an Rannóg Acmhainní Daonna ach caithfidh tú cead a fháil ó do bhainisteoir.
 • cludaíonn an scoláireacht an chuid is mó de thaillí cúrsa seachtaine sa Ghaeltacht
 • clárú agus gach eolas le fail anseo

 

ACHT NA dTEANGACHA OIFIGIÚLA 2003:

MAR EAGRAÍOCHT PHOIBLÍ, TÁ DUALGAS AR ITBÁC RIACHTANAIS ACHT NA dTEANGACHA OIFIGIÚLA 2003 A CHOMHLÍONADH CHUN A CHINNTIÚ GO gCUIRTEAR FEABHAS AR SHOLÁTHAR AGUS AR CHAIGHDEÁN SHEIRBHÍSÍ POIBLÍ TRÍ GHAEILGE, THAR TRÉIMHSE AMA.

 

ACHT NA dTEANGACHA OIFIGIÚLA 2003 – DUALGAIS DHÍREACHA NA hEAGRAÍOCHTAÍ POIBLÍ

 • A chinntiú GUR i nGAEILGE A FHREAGRAÍTEAR COMHFHREAGRAS A SHEOLTAR i nGAEILGE CHUIG COMHLACHTAÍ POIBLÍ (tríd an gcóras poist nó go leictreonach)
 • A chinntiú nuair atá faisnéis áirithe á soláthar don phobal i gcoitinne nó d’aicme den phobal tríd an gcóras poist nó go leictreonach (mar shampla CORA POIST) gur i nGaeilge nó go dátheangach atá an chumarsáid sin
 • NA DOICIMÉID SEO A LEANAS A FHOILSIÚ GO COMHUAINEACH i nGAEILGE & i mBÉARLA:
  • aon doiciméad ina leagtar amach tograí beartais phoiblí;
  • aon tuarascáil bhliantúil;
  • aon chuntas iniúchta nó ráiteas airgeadais;
  • aon ráiteas straitéise atá déanta faoin Acht um Bainistíocht na Seirbhíse Poiblí 1997;
  • Tá sé de dhualgas ar chomhlachtaí poiblí SCÉIM TEANGA A AONTÚ leis an Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta nuair a iarrann an tAire ar an gcomhlacht é sin a dhéanamh agus gealltanais na scéime reachtúla sin a chur i bhfeidhm
  • Tá sé de dhualgas ar chomhlachtaí poiblí COMHOIBRIÚ LE hOIFIG AN CHOIMISINÉARA TEANGA maidir le comhlíonadh fheidhmeanna na hOifige sin nuair atá sé ag fiosrú gearáin, ag seoladh imscrúdaithe agus/nó ag déanamh monatóireachta ar chomhlíonadh dhualgais teanga na gcomhlachtaí poiblí faoin Acht.

 

RIALACHÁIN MAIDIR LE COMHARTHAÍOCHT:

IS GÁ AON CHOMHARTHA A CHUIREANN COMHLACHT POIBLÍ IN AIRDE NÓ A CHUIRTEAR IN AIRDE THAR A CHEANN SA STÁT NÓ LASMUIGH DEN STÁT A BHEITH i nGAEILGE NÓ i nGAEILGE AGUS i mBÉARLA

 • Is gá go mbeadh an téacs i nGaeilge ann ar dtús, chomh feiceálach, sofheicthe agus inléite céanna leis an téacs i mBéarla
 • Ní bheidh na litreacha sa téacs Gaeilge níos lú ó thaobh méide, cuirfidh sé in iúl an fhaisnéis chéanna agus ní dhéanfar focal sa téacs Gaeilge a ghiorrú mura bhfuil sé seo déanta sa téacs i mBéarla
 • 2 chomhartha in aon suíomh - ceann i nGaeilge agus ceann i mBéarla leis an fhaisnéis chéanna
 • Eisceachtaí sna Rialacháin maidir le comharthaí:
  • Ní gá ainm comhlachta phoiblí i nGaeilge na teideal oifigiúil i nGaeilge atá in úsáid go coitianta a aistriú go Béarla.
  • Ní gá aistriúchán a dhéanamh ó Bhéarla go Gaeilge, ná ó Ghaeilge go Béarla ar ainm duine; logo; ainm branda nó ainm comhlachta seachas comhlacht poiblí
  • Ní gá athrú a dhéanamh:
   • Ar chomhartha ar díol spéise é ó thaobh na healaíne, na hailtireachta nó na staire de, nó faoi réir ordaithe buanchoimeádta
   • Ar phlaic chuimhneacháin a suíodh nó a cuireadh in airde roimh 1 Márta 2009
   • Ar chomhartha atá ann faoi láthair a chomhlíonann na Rialacháin seachas an téacs i mBéarla a bheith roimh an téacs i nGaeilge
   • Ní bhaineann na Rialacháin seo le: Comharthaí Tráchta ná Comharthaí lena mbaineann na Rialacháin um Shábháilteacht, Sláinte agus Leas ag an Obair (Feidhm Ghinearálta) 2007

 

RIALACHÁIN MAIDIR LE STÁISEANÓIREACHT:

BAINEANN NA RIALACHÁIN LE: NÓTA-PHÁIPÉAR, DUILLÍNÍ DEÁ-MHÉINE, LEATHÁIN CHLÚDAIGH FACS, CLÚDAIGH COMHAD & FILLTEÁIN EILE, LIPÉID, CLÚDAIGH LITREACH

 • Is gá go mbeadh an téacs i nGaeilge ann ar dtús; chomh feiceálach, sofheicthe & inléite céanna
  • Ní bheidh na litreacha sa téacs Gaeilge níos lú ó thaobh méide, cuirfidh sé in iúl an fhaisnéis chéanna agus ní dhéanfar focal sa téacs Gaeilge a ghiorrú mura bhfuil sé seo déanta sa téacs i mBéarla

 

RIALACHÁIN MAIDIR LE FÓGAIRTÍ TAIFEADTA BÉIL:

Ó MHÍ IÚIL 2013, BAINEANN NA RIALACHÁIN MAIDIR LE FÓGAIRTÍ TAIFEADTA BÉIL LE:

 • fógairtí a tharchuirtear le teileafón agus atá beartaithe lena gcloisteáil nuair atá oifigí an chomhlachta dúnta;
 • fógairtí a tharchuirtear trí mheán córais callaireachta poiblí;
 • fógairtí a chruthaítear agus a tharchuirtear trí mheán seirbhís ríomhairithe teachtaireachta nó seirbhís ríomhairithe freagartha teileafóin.
 • agus is i nGaeilge nó i nGaeilge agus i mBéarla a bheidh siad.

Ní bhaineann na Rialacháin seo leis an méid seo a leanas:

 • fógairtí taifeadta béil pearsanta arna dtaifeadadh ag baill foirne de chuid an chomhlachta phoiblí lena mbaineann, nó
 • ní thoirmisctear leo teanga nach teanga oifigiúla a úsáid i bhfógairtí taifeadta béil atá beartaithe lena gcloisteáil ag daoine a measann an comhlacht poiblí lena mbaineann le réasún ina leith ar fad nó i leith cuid díobh nach dtuigeann siad Gaeilge nó Béarla.

 

SCÉIM ACHT NA dTEANGACHA OIFIGIÚLA ITBÁC, 2012 – 2015

MAR CHUSPÓIR CUIR LEIS AN LÍON AGUS FORBAIRT A DHÉANAMH AR AN RAON AGUS CAIGHDEÁN SEIRBHÍSÍ TRÍ GHAEILGE A BHEAS AR FÁIL DON PHOBAL ÓN INSTITIÚID.

Tá scoileanna, ranna agus seirbhísí ar fud na hInstitiúide tar éis gealltanais a aontú leis an Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta maidir le forbairt soláthair seirbhísí trí Ghaeilge go ceann trí bliana. Baineann príomhghealltanais na Scéime Teanga le

 • soláthar traenalá in inniúlacht agus i bhfeasacht teanga d’fhoireann na hInstitiúide chun tús a chur leis an bpróiseas chun seirbhísí a chur ar fáil trí Ghaeilge;
 • forbairt a dhéanamh ar chláir acadúil trí Ghaeilge;
 • níos mó Gaeilge le fáil i bhfoilseacháin de chuid na hInstitiúide, in ábhair phoiblíochta, ar fhoirmeacha iarratais, i mbileoga eolais agus sna meáin.
 • méadú leis an méid Gaeilge a bheas le fáil ar láithreán Gréasáin agus seirbhísí idirghníomhacha ar líne na hInstitiúide;
 • tús le seirbhís do chustaiméirí trí Ghaeilge i bpríomhionaid phoiblí san Institiúid;
 • cuirfear an Ghaeilge chun cinn ar champas Ghráinseach Ghormáin agus i saol na mac léinn ar fud na hInstitiúide go ceann trí bliana.

 

BÍ i dTEAGMHÁIL LE:

Siobhán Nic Gaoithín,

Oifigeach na Gaeilge

Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath

Seomra RD109, Áras Ráth an Dúin

Gráinseach Ghormáin, Baile Átha Cliath 7

T:            01 4027043 / 087 9807288                              G:   http://www.dit.ie/gaeilge

R:            gaeilge@dit.ie                                                    F:    https://www.facebook.com/oifig.nagaeilgedit

Back to Top