This site uses a number of third party cookies. By continuing to use this site you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy

OK

Airí ag iompú an fhóid maidir leis an gCearnóg Thoir agus an Chearnóg Láir in ITBÁC, Gráinseach Ghormáin

Posted: 30 Aibreán, 2018

Rinne an tAire Richard Bruton, T.D., an tAire Paschal Donohoe T.D. agus an tAire Mary Mitchell O’Connor T.D., an fód a iompú inniu maidir leis an gCearnóg Thoir agus an Chearnóg Láir a thógáil ar champas ITBÁC, Gráinseach Ghormáin.

Na hAirí Donohoe, Mitchell O’Connor agus Bruton ag searmanas iompú an fhóid inniu maidir leis an gCearnóg Thoir agus an Chearnóg Láir in ITBÁC, Gráinseach Ghormáin

Beidh cóiríocht sa Chearnóg Láir don bheartaíocht acadúil agus do na háiseanna is gá le haghaidh deich gcinn de scoileanna a thagann faoi scáth Choláiste na nEolaíochtaí agus na Sláinte, Choláiste na hInnealtóireachta agus na Timpeallachta Tógtha agus Choláiste na nEalaíon agus na Turasóireachta.  Beidh cóiríocht sa Chearnóg Thoir don chuid is mó den bheartaíocht acadúil agus do na háiseanna is gá le haghaidh Choláiste na nEalaíon agus na Turasóireachta a dtagann sé cinn de scoileanna faoina scáth faoi láthair agus a mbeidh ceithre scoil acu sin sa Chearnóg Thoir.  Tá achar 52,000m2 á fhorbairt agus cruthófar ar a laghad 1,000 post i dtionscal na tógála le linn an obair a bheith ar siúl.  Beidh na foirgnimh shuntasacha seo a thabhairt chun críche ina chéim mhór chun tosaigh maidir le ITBÁC a thabhairt ar an bhfód go daingean ar champas Ghráinseach Ghormáin agus cuirfear le dreach cheantar foirgníochta nua Ghráinseach Ghormáin.

Ag labhairt dó ag an searmanas, dúirt an tOllamh Norton, Uachtarán ITBÁC, “Is mar gheall ar dhua agus dhíograis chuid mhór daoine - agus seasamh na nAirí Bruton, Donohoe agus Mitchell O’Connor leo - a d'éirigh linn lá chomh cinniúnach seo i stair ITBÁC a thabhairt i gcrích. Faoi cheann dhá bhliain, beidh níos mó ná 10,000 mac léinn agus 600 ball foirne lonnaithe ar an gcampas fíorbhreá seo i lár na cathrach, ceoltóirí agus ealaíontóirí, eolaithe agus innealtóirí, ealaíontóirí cócaireachta agus bainisteoirí ócáide ina measc. Beidh deis caidrimh acu lena chéile, smaointe á gcur sa timpeall, spórt á imirt, comhar na gcomharsan á chothú.  Is é atá á chur d'aisling romhainn againn go ndéanfar dlúthchuid de cheantar stairiúil lár na cathrach i mBaile Átha Cliath ó thaobh cúrsaí cultúir agus eacnamaíochta den champas seo sa chaoi is go spreagtar beocht agus deiseanna nua.  Táthar an-bhuíoch de gach duine den lucht tacaíochta agus dár gcuid comhghleacaithe a tháinig i láthair inniu chun comóradh a dhéanamh ar thús a bheith á chur leis an obair thógála.”

 

Dúirt an tAire Richard Bruton TD, “Tá curtha romhainn de chuspóir againn go mbeadh seirbhís oideachais agus oiliúna na hÉireann ar an tseirbhís is fearr san Eoraip faoin mbliain 2026. Tá sé tábhachtach, ionas gur féidir an chuspóir sin a thabhairt i gcrích, áiseanna ardchaighdeáin a chur ar fáil do na forais ardoideachais.  Ar an ábhar sin, is cúis ríméid dom a bheith i láthair inniu agus an fód a iompú don obair thógála ar na tionscadail infreastruchtúir mhórthábhachta seo.

“Tá maoiniú á chur ar fáil don togra seo ag an rialtas faoin tionscadal Éire 2040.  Faoi phlean an Rialtais, tiocfaidh borradh agus biseach faoin infheistíocht in infreastruchtúr earnáil an ardoideachais – ó thuairim is €800m le deich mbliana anuas go dtí €2.2 billiún i rith na ndeich mbliana seo romhainn.  Is soiléir uaidh sin dúthracht an rialtais maidir le hinfheistíocht a dhéanamh i réimse an ardoideachais.”

Dúirt an tAire Stáit maidir leis an Ardoideachas, Mary Mitchell O’Connor TD, “Is breá an rud tús a fheiceáil leis an obair thógála ar thionscadail den sórt seo.  Is léiriú na háiseanna atá á gcur ar fáil anseo i nGráinseach Ghormáin ar a thugtha atá an Rialtas de bhonn daingean a choinneáil faoi bheartaíocht barr feabhais i gcúrsaí ardoideachais.  Fágfaidh na hárais nua gur mó an mealladh a bheidh ar ITBÁC agus ar an Ollscoil Teicneolaíochta i mBaile Átha Cliath ag mic léinn ar fud na hÉireann agus go hidirnáisiúnta.  Tá comhlachtaí idirnáisiúnta ag tarraingt ar an tír seo i gcónaí ar chúiseanna éagsúla ach is cinnte go bhfuil an caighdeán oideachais agus an cumas atá sna daoine in Éirinn ar cheann de na bunrudaí.”

Dúirt an tAire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe Paschal Donohoe TD, “Céim shuntasach eile i gclár an Rialtais don Pháirtnéireacht Phríobháideach agus Phoiblí (PPP) tús a bheith á chur leis an obair thógála ar na foirgnimh thábhachtacha phoiblí seo.  Tá béim faoi leith á leagan ag an Rialtas ar infheistíocht in earnáil an ardoideachais.  Tá sin chun tosaigh san ord tábhachta, rud is léir ón tionscadal seo.  Tá borradh faoi Ghráinseach Ghormáin cheana féin, faoi stiúir chúramach Ghníomhaireacht Forbartha Ghráinseach Ghormáin, agus an fhorbairt ag leanúint ar aghaidh ón tráth ar tháinig mic léinn anseo den chéad uair tamall ó shin.  Beidh súil agam ar an dul chun cinn maidir leis an obair thógála go ceann dhá bhliain agus ar an tionchar a bhíonn ag an obair forbartha ar phobal an cheantair agus tá mé ag tnúth leis na mic léinn nua a fháiltiú ar an gcampas nua anseo sa bhliain 2020.”

Dúirt Ger Casey, Príomhoifigeach Feidhmiúcháin Ghníomhaireacht Forbartha Ghráinseach Ghormáin (GDA), “Is ríthábhachtach an ócáid seo ag an nGníomhaireacht Forbartha agus an scraith á baint don obair thógála ar an gCearnóg Láir agus ar an gCearnóg Thoir.  Ní hé amháin gur céim shuntasach atá ann maidir le leath ITBÁC a aistriú go Gráinseach Ghormáin, fágtar freisin gur féidir leis an ngníomhaireacht bogadh ar aghaidh le gnéithe eile den fhorbairt fhoriomlán.  Is mian liom an obair mhór atá déanta ag ár gcuid comhghleacaithe ar fad sa Roinn Oideachais agus Scileanna, an Ghníomhaireacht Náisiúnta Forbartha Airgeadais, an Banc Eorpach Infheistíochta, ITBÁC a thréaslú leo chomh maith le buíochas a ghlacadh leis na geallsealbhóirí ar fad agus na páirtnéirí tionscadail a chuidigh leis an obair seo a thabhairt i gcrích.”