This site uses a number of third party cookies. By continuing to use this site you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy

OK

Próifíl ITBÁC

Tá Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath (ITBÁC) ina cuid lárnach de chóras Ardoideachais na hÉireann le breis agus céad bliain anuas. Sa tréimhse sin lean sí ar aghaidh ag cur a soláthair in oiriúint agus á leathnú chun an tsochaí, a bhí ag athrú thart timpeall uirthi, agus an fhorbairt gheilleagrach níos leithne a léiriú. Tá ITBÁC anois ar cheann de na hinstitiúidí ar leibhéal ollscoile is mó agus is nuálaí in Éirinn.

Is institiúid chuimsitheach, dhé-earnála a bhronnann céimeanna dochtúireachta í ITBÁC, a chomhcheanglaíonn barr feabhais acadúil in ollscoil thraidisiúnta le foghlaim ghairmiúil a bhíonn dírithe ar ghairmeacha beatha, agus a ullmhaíonn céimithe do róil fhiúntacha cheannaireachta.  Leagtar béim sna príomhluachanna ina misean ar fhoghlaim atá dírithe ar na mic léinn, ar eolas úsáideach, ar phróisis dhiana fionnachtana agus fiosruithe criticiúla, agus ar thacaíocht don fhiontraíocht agus don éagsúlacht.

Cur chuige sainiúil i leith na hoideolaíochta agus an taighde

Tá cur chuige sainiúil ag ITBÁC i leith teagaisc agus foghlama agus ullmhaítear céimithe le haghaidh saoránacht dhomhanda, chun a chinntiú go mbeidh siad in ann iad féin a chur in oiriúint do thimpeallacht idirnáisiúnta a bhíonn i mbun athraithe. Cuimsítear ann foghlaim bunaithe ar chleachtadh, taighde a úsáideann saincheisteanna ón bhfíorshaol, intéirneachtaí sa phobal nó sa tionscal, saorálaíochas, deiseanna chun dul i mbun staidéir thar lear, agus cuirtear an idirdhisciplíneacht chun cinn trí mhodúlú. 

Tugann ITBÁC faoi thaighde lena mbaineann ábharthacht náisiúnta, iomaíochas idirnáisiúnta agus tábhacht straitéiseach. Dírítear go láidir ar réiteach fadhbanna, agus ar nuáil agus ar fhorbairt shóisialta agus teicneolaíochta a chuireann eolas an chine dhaonna chun cinn agus a imríonn fíorthionchar ar thaithí saoil daoine. Tugtar faoin taighde trí dhá institiúid taighde – Focas, a dhíríonn ar ábhair agus ar theicneolaíochtaí nua, agus an Institiúid Eolaíochtaí Sláinte agus Comhshaoil (EHSI) – agus i 16 shainionad a eagraítear thart ar láidreachtaí sna heolaíochtaí bia agus sláinte; forbairt shóisialta, gheilleagrach agus ghnó; inbhuanaitheacht comhshaoil; teicneolaíochtaí faisnéise agus cumarsáide; agus na healaíona cruthaitheacha agus na meáin. 

Cuid lárnach de gach a ndéanann ITBÁC is ea rannpháirtíocht dhlúth go háitiúil agus go domhanda leis an tsochaí agus leis an ngeilleagar, agus naisc chomhoibríocha le réimse cuideachtaí agus institiúidí acadúla den chéad scoth ar fud na cruinne. I dteannta na nasc institiúideach déthaobhach, tá ITBÁC rannpháirteach mar chomhalta iomlán i gCumann Eorpach na nOllscoileanna agus i gCumann Idirnáisiúnta na nOllscoileanna.

Pobal ITBÁC

Tá 20,000 mac léinn cláraithe le ITBÁC, agus tá os cionn 2,000 comhalta foirne aici.  Tagann beagnach 20% de na mic léinn as taobh amuigh d’Éirinn, a chruthaíonn timpeallacht teagaisc agus taighde spreagthach ina bhfuil éagsúlacht chultúrtha.  Tá pobal d’os cionn 800 mac léinn agus comhalta foirne taighde ag dul i ngleic le dúshláin an 21ú haois, a chinntíonn go bhfuil ról lárnach ag ITBÁC in aistriú na hÉireann go sochaí chliste.  Tá an lucht acadúil agus na mic léinn tiomanta do chur go suntasach le heolas idirnáisiúnta agus d’fheabhsú ról Bhaile Átha Cliath mar thairseach domhanda na hÉireann.

“Is í príomhchathair na hÉireann ár gcampas”

Príomhchathair bheoga Eorpach é Baile Átha Cliath ina bhfuil saol spleodrach cultúrtha, agus daonra mór agus óg mac léinn.  Tá ITBÁC lonnaithe ar shé shuíomh campais i lár na cathrach faoi láthair, ach laistigh de chúig bliana athlonnófar a gníomhaíochtaí ar fad go campas nua oideachais agus taighde i gcroí na cathrach i nGráinseach Ghormáin.  Mol nuála idirnáisiúnta ar leith a bheidh sa champas nua do réigiún Bhaile Átha Cliath, ina mbeidh saoráidí oideachais, taighde agus sláinte comhlonnaithe le tionscal, le gor gnó agus le fiontar pobail.  Meastar go mbogfaidh ITBÁC go dtí an campas nua faoi 2016. Tá tuilleadh eolais faoi thionscadal Ghráinseach Ghormáin ar fáil anseo